Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Cao đẳng – Chính quy 2.5 năm Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử Học phí (18TC) 5.634.000 VNĐ 4.680.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ Tổng cộng 6.552.220 VNĐ 5.568.220 VNĐ Cao đẳng chính quy hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử Học phí (18TC) 6.750.000 VNĐ 5.616.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ Tổng cộng 7.638.220 VNĐ 6.504.220 VNĐ Cao đẳng – chất lượng cao Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử Học phí (18TC) 6.750.000 VNĐ 5.616.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ Tổng cộng 7.638.220 VNĐ 6.504.220 VNĐ Cao đẳng chất lượng cao song hành Vinfast Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật Học phí (18TC) 7.500.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ Tổng cộng 8.388.220 VNĐ Cao đẳng chất lượng cao thực tập tốt nghiệp tại Nhật Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Ngoại ngữ Học phí (18TC) 7.500.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ Tổng cộng 8.388.220 VNĐ Cao đẳng Liên kết Quốc tế với Trường Cao đẳng City of Glasgow (Vương quốc Anh) Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Ngoại ngữ Học phí (18TC) 8.128.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ Tổng cộng 9.016.220 VNĐ Cao đẳng liên thông Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử Học phí (18TC) 7.866.000 VNĐ 6.534.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 858.220 VNĐ 858.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 100.000 VNĐ 100.000 VNĐ Tổng cộng 8.824.220 VNĐ 7.492.220 VNĐ Cao đẳng hệ 4 năm Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử Học phí (18TC) 4.914.000 VNĐ 4.140.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 908.220 VNĐ 908.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ 100.000 VNĐ Tổng cộng 5.852.220 VNĐ 5.078.220 VNĐ Trung cấp – Chính quy 1 năm 3 tháng Nội dung thu Khối ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử Học phí (18TC) 4.914.000 VNĐ 4.140.000 VNĐ Các khoản tạm thu khác 908.220 VNĐ 908.220 VNĐ Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ 100.000 VNĐ Tổng cộng 5.852.220 VNĐ 5.078.220 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *